петак, 24. јун 2022.

Šamati 33: ŽRIJEBOVI NA JOM KIPURIM UZ PRISUSTVO HAMANA


Žrijebovi na Jom Kipurim uz prisustvo Hamana


Uslušano šestog dana Truma 12. februar 1943. godina 

Jehuda Leib Ha-Levi Ašlag (Baal HaSulam)

Napisano je u Tori, Aharej* (Levitski zakonik 16:8) : „I bacio je Aron žrijebove na dva žrtvena jarca: jedan žrijeb za Gospoda, drugi za Azazela”. A u vezi sa Hamanom napisano je (Megilat Ester 3:7, o Purimu): „A Pur (žrijeb) baciše u prisustvu Hamana”.

*(Aharej - odnosi se na Jom Kipur)

Žrijeb se primjenjuje tada kad se nešto ne može saznati umom, jer um ne može da dosegne dovoljno daleko tako da se otkrije šta je dobro, a šta je zlo. U tom stanju oni se ne oslanjaju na svoj um, već bacaju žrijeb, to jeste oslanjaju se na ono što će im žrijeb reći. Slijedi da tada kada koristimo riječ „žrijeb” to nam govori da mi idemo iznad razuma. 

Na sedmi dan mjeseca Adar rodio se Mojsije, i na taj isti dan Mojsije je umro. I mi treba da razumijemo šta riječ Adar znači. Riječ Adar dolazi od riječi „Aderet” što znači pokrivač. To je kao što je napisano o proroku Iliji (Elijahu): „… i bacio je na njega svoj ogrtač” (Carevima 1, 19:19)*. Riječ Aderet dolazi od riječi „Aderet Se’ar” (pokrivač od dlaka), što se odnosi na Se’arot (dlake) i Dinim. U radu su to strane misli i ideje koje odvlače pažnju čovjeka od toga da se približi Stvoritelju.

 
*1 Carevima 19:19
I otide od njega, i nađe Jelisija sina Safatova gdje ore, a dvanaest jarmova pred njim, a sam bijaše kod dvanaestoga; i idući mimo nj Ilija baci na nj plašt svoj.

I te misli i ideje moraju da se nadiđu. Iako čovjek vidi mnoge protivrječnosti u Njegovom vođstvu, on mora da ih nadiđe vjerom iznad razuma, i da kaže da Njegovo vođstvo jeste na način  Dobro koje čini dobro. I u vezi sa tim o Mojsiju je napisano: „I Mojsije je sakrio svoje lice …”. To znači da je on vidio sve protivrječnosti (u Stvoriteljevom upravljanju) i nadišao ih je kroz napor snagom vjere iznad razuma. 

уторак, 21. јун 2022.

Šamati 32: ŽRIJEB (PUR) JE TAJNA BUĐENJA OD GORE

 

Žrijeb (Pur) je tajna buđenja od Gore


Uslušano na Truma (nedeljna porcija Tore) (10. februar 1943. godina)

Jehuda Leib Ha-Levi Ašlag (Baal HaSulam)

Žrijeb je tajna buđenja od Gore, i niži ni na koji način ne utiče na to. To je značenje za: „U prisustvu Hamana baciše žrijeb (Pur)...”. Haman je optužio (Židove) i rekao : „…jer oni se ne drže kraljevih zakona…”.*

* Estera 3:5-8 - U prvom mjesecu, to jeste u mjesecu Nisanu, dvanaeste godine Ahasverova kraljevanja, u prisustvu Hamana baciše „Pur”, to jeste žrijeb, da utvrde dan i mjesec. Žrijeb pade na trinaesti dan dvanaestog mjeseca, to jeste na mjesec Adar.

I Haman kaza kralju Ahasveru: „U svim djelovima tvoga kraljevstva ima jedan narod rasut među drugim narodima i od njih odvojen. Njegovi su zakoni drugačiji od zakona svih ostalih naroda. Oni se ne drže kraljevskih odredbi. Kralj ih zato ne smije pustiti na miru”.

Govori se o tome da ropstvo, duhovni rad, počinje u stanju Lo Lišma (ne za Njeno ime), to jeste u stanju primanja zarad sebe. Ukoliko je tako zašto je njima bila data Tora da bi kasnije bili nagrađeni sa Lišma (za Njeno ime) i da im bude data Svjetlost i Više postignuće.

I, pojavljuje se optužitelj i kaže: „Zašto njima daju ono što je uzvišeno, za koje oni nijesu radili i čemu se nijesu nadali, već su sve njihove misli i namjere bile jedino u vezi sa onim što se odnosi na njihove sopstevene potrebe, što se naziva Lo Lišma?”

To je tajna rečenog: „Zli  priprema, a pravednik odijeva”. To znači da u početku čovjek radi u stanju - grešnik, to jeste u Lo Lišma, to jeste za primaoca u sebi, a zatim on biva nagrađen sa Lišma, i tada sav njegov rad i napor ulaze u domen Keduša, to jeste sve je zarad davanja. I to je tajna rečenog: „… a pravednik odijeva”.

I to je tajna sličnosti između Purim i Jom Kipurim*. Purim je buđenje od Gore, a Jom Kipurim je buđenje od dolje, što znači kroz pokajanje. Međutim, i ovdje takođe postoji buđenje od Gore, što se odnosi na žrijeb, gdje je: „…jedan žrijeb za Stvoritelja a drugi žrijeb za Azazela”, i Stvoritelj razjašnjava.

*(Purim - Jom Kipurim od Ki - Purim, gdje je Ki - sličan, to jeste „sličan Purimu”) 

Link - A Lot Is an Awakening from Above