уторак, 17. јануар 2023.

Šamati 37: ČLANAK O PURIMU


Članak o Purimu   

Uslušano 1948. godine

Jehuda Leib Ha-Levi Ašlag (Baal HaSulam)

Treba da razumijemo značenje događaja o kojima govori Megilat Ester:

1. Napisano je: „Nakon tih događaja kralj Ahasver je uzdigao Hamana". Treba da razumijemo što znači „nakon tih događaja”, nakon što je Mordehaj spasao kralja. Bilo bi razumno reći da je kralj uzdigao Mordehaja. Zašto je onda rečeno da je kralj uzdigao Hamana?

2. Kada je Ester rekla kralju: „Jer prodani smo, ja i moj narod”, tada je kralj upitao: „Ko je i gdje je on?” To znači da kralj nije ništa znao o tome, mada je jasno rečeno da je kralj rekao Hamanu: „To srebro dato je tebi, a takođe i narod da bi sa njima postupao onako kako tebi izgleda da je dobro”. Ako je tako, kralj je znao o prodaji.

3. O stihu: „… da čine po volji svakog čovjeka”, naši mudraci su rekli: „Raba je rekao: ‘po volji Mordehaja i Hamana’” (Megila 12a:8). Znano je da tamo, gdje se kaže „Kralj”, to se odnosi na Kralja svijeta. I kako je moguće da će Stvoritelj htjeti da izvrši želju grešnika?

4. Napisano je: „I Mordehaj je znao sve što se dogodilo”. To ukazuje da je jedino Mordehaj znao, budući da je prije toga rečeno: „A grad Susan bio je u pometnji”. To znači da je čitav grad Susan znao o tome.

5. Napisano je: „Zbog toga što je dekret napisan u ime Kralja i zapečaćen Kraljevim prstenom, on se ne može poreći” (Estera 8:8). I kako je nakon toga izdat drugi dekret koji je opozvao prvi?

6. Šta znači ono što su naši mudraci rekli: „Čovjek na Purim mora da pije sve dok ne dođe u stanje da više ne može da razlikuje prokletog Hamana od blagoslovenog Mordehaja”?

7. Rečeno je u stihu: „Pilo se u skladu sa zakonom”. I šta znači „… u skladu sa zakonom”? Rabi Hanan kaže u ime Rabi Meira da to znači: „… u skladu sa zakonom Tore”. A šta je zakon Tore? Zakon Tore je da hrana ima prednost nad pićem, to jeste da se više jede nego što se pije.

I da bismo sve ovo razumjeli, potrebno je da se prethodno objasni ko su Haman i Mordehaj. Naši mudraci su objasnili da stih: „… da čine po volji svakog čovjeka” – znači „po volji i Hamana i Mordehaja”.

Volja Mordehaja naziva se zakon Tore, što je da hrana ima prednost nad pićem, to jeste da se više jede nego što se pije. A po volji Hamana je obrnuto - piće ima prednost nad hranom, to jeste da se više pije nego da se jede. I pitanje je kako je moguće to da trpeza bude po volji grešnika? Odgovor je: „Niko nije primoran”. To znači da nije bilo obavezno da se pije, što znači: „Niko nije primoran”.

I rečeno: „I Mojsije je sakrio svoje lice, jer se bojao da pogleda u Boga” (Izlazak 3:6), mudraci objašnjavaju da „I Mojsije je  sakrio svoje lice” znači, da je zauzvrat Mojsije nagrađen sa „I on će vidjeti Lice Gospoda”. To znači da precizno zato što mu to nije bilo potrebno (to jeste, on je mogao da načini Masah nad tim) – njemu je dozvoljeno da primi. Zato je rečeno: „I Ja sam poslao pomoć junaku!” (Psalmi 89). To znači da je Stvoritelj poslao pomoć onome ko je junak i ko je u stanju da ide Njegovim putem.

I napisano je: „Pilo se u skladu sa zakonom”. Šta znači „… u skladu sa zakonom”, jer niko nije bio primoravan. To znači, da oni nisu imali potrebu da piju i niko ih nije primoravao da piju, ali jednom kada su počeli da piju, piće ih je privuklo, što znači da im je od tada bilo potrebno da piju, jer inače, ne bi mogli da nastave dalje. I to se naziva „prinuda” i to znači da su oni poništili pristup Mordehaja.

Zbog toga su naši mudraci rekli da je ta generacija osuđena na propast, jer su oni uživali u obroku zlog. Drugim riječima, da su primili piće „bez prinude”, tada ne bi poništili volju Mordehaja, što je metod Izraela. Međutim, kasnije, kada su pili u formi „prinuda”, oni su  zakon Tore, koji označava Izrael, osudili na propast. Ovo je značenje za: „hrana ima prednost nad pićem”, to jeste da se više jede nego da se pije. I to je tako jer „piće” označava otkrivanje Svjetlosti Hohma, koja se naziva „znanje”. A „hrana” se naziva Svjetlost Hasadim, što je „vjera”.

I ovo se odnosi na dva Kraljeva stražara, Bigtana i Tereša „koji su naumili da podignu ruku na Kralja svijeta. I to je postalo znano Mordehaju… I to je bilo istraženo, i nađeno je da je to tako”. I to se nije moglo istražiti odjednom, jer Mordehaju nije bilo lako da sve to razumije, već je nakon mnogo rada ova mana njemu bila otkrivena. I tada kada je njemu to bilo otkriveno sa potpunom jasnoćom, „tu dvojicu su objesili”. Kada se osjećaj čitave te mane otkrio, tada su ih objesili, to jeste, oni su ove akcije i želje uklonili  iz svijeta.

I rečeno: „… nakon tih događaja” znači nakon svih napora i truda koje je Mordehaj načinio zahvaljujući skrutinizacijama koje je dao, Kralj je htio da ga nagradi za njegov trud, za to što radi jedino Lišma, i ne za sopstvenu korist. No, pravilo je da niži ne može da primi ništa za šta nema potrebu, jer nema Svjetlosti bez Kli, a Kli se naziva potreba. I budući da njemu nije potrebno ništa za sebe, kako njemu može išta da se dâ. 

I ukoliko bi Kralj pitao Mordehaja čime da ga nagradi za njegov trud, tada budući da je Mordehaj pravednik i da radi jedino zarad davanja, on bi bio zadovoljan malim i ne bi osjećao nikakvu potrebu da se uzdiže stepenima prema Gore. A Kralj je želio da mu dȃ Svjetlost Hohma koja se širi iz lijeve linije.

A rad Mordehaja je bio jedino na desnoj liniji. I što je uradio Kralj – „On je uzdigao Hamana”, to jeste, načinio je tako da lijeva linija postane važna. I rečeno je: „I postavio ga je iznad svih ministara”. I dodatno, Kralj mu je dao upravu što znači da će sve Kraljeve sluge kleknuti i pokloniti se pred Hamanom, jer „Kralj je tako zapovijedio”. I svi su pristali na to.

Kleknuti znači prihvatiti upravu. Uostalom, njima se Hamanov način rada više dopao od načina rada Mordehaja. I svi Jevreji u Susanu prihvatili su upravu Hamana, do te mjere da im je postalo teško da razumiju gledište Mordehaja. Naposlijetku, svi su razumjeli da je ići lijevom linijom, što se naziva „znanje”, lakše nego ići Stvoriteljevim putem.

Napisano je da su oni pitali Mordehaja: „Zašto kršiš zapovijest Kralja?” A kada su vidjeli da Mordehaj istrajava u tome da ide putem vjere, oni su postali zbunjeni i nijesu znali ko je u pravu.

I tada su oni otišli da pitaju Hamana ko je u pravu, kao što je napisano: „Oni su rekli Hamanu da vidi da li će Mordehaj održati svoju riječ, jer im je Mordehaj rekao da je on Jevrejin”. A za Jevrejina – „više jesti nego piti” znači da je vjera temelj i da je to čitav osnov judaizma.

Ovo je veoma uznemirilo Hamana; zašto se Mordehaj nije složio sa njegovim gledištem. I, svi su vidjeli put Mordehaja, a on je tvrdio da jedino on ide putem judaizma, a da se oni koji idu drugim putem nazivaju idolopoklonici. I, zato je Haman rekao: „Sve ovo meni ne znači ništa dokle god gledam Mordehaja Jevrejina da sjedi na Kraljevoj kapiji” – jer je Mordehaj tvrdio da je jedino njegov put taj koji vodi do vrata Kralja, a ne put Hamana.

Sada možemo da razumijemo zašto je napisano: „Mordehaj je znao ...”. To znači da je upravo Mordehaj bio onaj koji je znao. Ali napisano je: „a grad Susan bio je u pometnji" što znači da su svi znali.

Mi ovo treba da tumačimo tako da je grad Susan bio u pometnji i da se nije znalo ko je u pravu. Međutim Mordehaj je znao da će uprava Hamana donijeti uništenje narodu Izrael, što znači da će iz svijeta izbrisati čitav Izrael, to jeste put judaizma naroda Izrael, čiji je rad utemeljen na vjeri iznad razuma, što se naziva „pokrivena Hasadim”, i što je slijediti Stvoritelja zatvorenih očiju i uvijek govoriti sebi: „Oni imaju oči, a ne vide”. A Hamanov cjelokupni hvat je na lijevoj liniji, nazvanoj „znanje”, što je suprotno vjeri. 

Odavde možemo da razumijemo šta znači to da je Haman bacio žrijebove na Jom Kipur kao što je napisano: „Jedan žrijeb za Gospoda, i jedan žrijeb za Azazela”. Žrijeb za Gospoda znači razabiranje desne linije, što je Svjetlost Hasadim, što se naziva „jesti”, što je vjera. A, žrijeb za Azazela je lijeva linija, što se zapravo razmatra za „dobro ni za šta” i sva Sitra Ahra širi se odatle. Otuda, zaustavljanje Svjetlosti širi se sa lijeve linije budući da lijeva linija zamrzava Svjetlost. 

Ovo je značenje rečenog: „Bacio je pur, to jeste žrijeb”, to jeste on je tumačio šta je palo. On je rekao „pur” što znači Pe-Or (usta Svjetlosti). Izvlačenjem žrijeba za Azazela sve Svjetlosti su bile blokirane i ustanovljeno je da je on sve Svjetlosti bacio dolje.

Haman je mislio: „pravednik će pripremiti, a grešnik odjenuti”. To jeste, Haman je mislio da će on uzeti za sebe sav napor i trud koji je Mordehaj načinio sa onima koji su ga pratili, i svu nagradu koju su oni zaslužili. Drugim riječima, Haman je mislio da će sve Svjetlosti, koje se pojavljuju kroz ispravke Mordehaja, on uzeti pod svoju upravu. Sve ovo je zbog toga što je on vidio da mu je Kralj dao snagu da Svjetlost mudrosti proširi dolje.

Otuda, kada je došao Kralju i rekao mu da uništi Jevreje to jeste da opozove upravu Izraela, što su vjera i milost, i da načini tako da znanje bude otkriveno u svijetu, Kralj mu je odgovorio: „To srebro dato je tebi, a takođe i narod, da bi sa njima postupio, onako kako tebi izgleda da je dobro”. To jeste, onako kako Haman vidi da je pogodno za njegovu upravu, što je lijeva linija i znanje.

Čitava razlika između prve i druge Kraljeve naredbe bila je u riječi „Jevreji”. U „pisanom ukazu” (pisani ukaz su instrukcije koje je Kralj dao, nakon čega se taj pisani ukaz tumači i objašnjava se namjera koja stoji u sadržaju Kraljevog ukaza) bilo je napisano: „Obznaniti ovaj ukaz u svakoj oblasti  kao zakon, koji se obznanjuje svim  narodima da bi oni bili spremni za taj dan”. I nije napisano na koga se odnosi to „… da bi oni bili spremni” već je Haman sam dao pojašnjenje na pisani ukaz, kao što je napisano:  „I napisano je u skladu sa svim onim što je Haman zapovijedio”.

A u drugom ukazu napisana je riječ „Jevreji”, kao što je napisano: „Obznaniti ovaj ukaz u svakoj oblasti kao zakon, koji se obznanjuje svim narodima da bi Jevreji bili spremni za taj dan da napadnu svoje neprijatelje”.

Kada je Haman došao Kralju, Kralj mu je rekao: „To srebro koje je bilo pripremljeno, dato je tebi”, što znači, ti ne treba ništa više da radiš jer tebi je dat „… takođe i narod da bi sa njima postupao onako kako tebi izgleda da je dobro”. Drugim riječima narod već hoće da radi onako kako tebi izgleda da je dobro. To jeste, narod hoće da primi tvoju upravu.

Međutim, Kralj mu nije rekao da opozove upravu Mordehaja i Jevreja. Ali bilo je unaprijed pripremljeno da se sada, u to vrijeme, otkrije Svjetlost Hohma, što je kao u „kako tebi izgleda da je dobro”.

U pisanom ukazu je napisano: „Obznaniti ovaj ukaz u svakoj oblasti kao zakon, koji se obznanjuje svim  narodima …” To znači da je ukaz bio o tome da se objavi to da će otkrivanje Svjetlosti Hohma biti za sve narode.

Ipak, nije bilo napisano da se opozove svojstvo Mordehaja i Jevreja, koje označava vjeru. Umjesto toga, namjera je bila ta da se otkrije Svjetlost Hohma, ali oni će, u svakom slučaju, birati Hasadim.

A Haman je rekao – budući da je sada vrijeme za otkrivanje Svjetlosti Hohma, otkrivanje Hohma je svakako dato da bi se ona koristila, jer ko bi uradio nešto što nije za upotrebu! I ukoliko se Svjetlost Hohma ne bi koristila, tada bi njeno otkrivanje bilo uzaludno. Tako, mora biti da je to volja Stvoritelja. Stvoritelj je to otkrivanje učinio zbog toga da bi se Svjetlost Hohma koristila.

A Mordehaj je tvrdio da je otkrivanje Svjetlosti Hohma učinjeno jedino zato da se pokaže da su oni za sebe odlučili da idu desnom linijom, koja je pokrivena Hasadim, i njihova odluka da idu tim putem nije bila zbog toga što oni nijesu imali izbor. Jer da Svjetlost Hohma nije bila otkrivena to bi izgledalo poput prinude, to jeste da oni nemaju drugi izbor. Umjesto toga, sada kada je Svjetlost Hohma otkrivena, postoji prostor za izbor po njihovoj sopstvenoj volji. Drugim riječima, oni radije biraju put Hasadim nego lijevu liniju što je otkrivena Hohma.

Ovo znači da je otkrivanje Svjetlosti Hohma bilo neophodno jedino zbog toga da bi oni mogli da otkriju važnost Hasadim i odluče da je za njih Hasadim važnija nego Hohma. I to je kao što su naši mudraci rekli: „Do sada – prinudom, od sada – po svojoj volji”, i to je značenje za: „Jevreji su ispunili i preuzeli na sebe …” (Ester 9:27)*. Slijedi da je  otkrivanje Svjetlosti Hohma došlo jedino zato da bi oni imali mogućnost da po svojoj volji prime put Jevreja. 

* Estera 9:27 

Židovi se neopozivo obavezaše i prihvatiše za se, za svoje potomke i za sve one koji se sa njima budu udružili da će svake godine slaviti ta dva dana prema tom propisu i u to vrijeme.

I u ovome je bio spor između Mordehaja i Hamana. Mordehaj je tvrdio da Stvoritelj sada otkriva upravu Svjetlosti Hohma, ne zato da bi je oni primili, već da bi veličali Hasadim. I sada će oni biti u mogućnosti da pokažu da primaju Hasadim po sopstvenoj volji. I mada oni imaju prostor da prime Hohma, jer sada upravlja lijeva linija iz koje isijava Svjetlost Hohma, oni bez obzira na to biraju Hasadim. I time što biraju Hasadim oni pokazuju da desna linija upravlja nad lijevom, to jeste zakon Jevreja  je važan.

Međutim, Haman je tvrdio suprotno – budući da Stvoritelj već otkriva lijevu liniju, to jeste Hohma, to je zbog toga da bi se Svjetlost Hohma koristila. Ukoliko nije tako, to je kao da Stvoritelj radi potpuno nepotrebnu akciju, to jeste radi nešto što nikome ne donosi užitak. Zato se ne treba obazirati na ono što tvrdi Mordehaj, već svi treba da slušaju glas Hamana i koriste to što je sada Svjetlost Hohma otkrivena.

Proizlazi da drugi ukaz nije opozvao prvi, već je to bilo samo objašnjenje i tumačenje prvog pisanog ukaza, gdje rečeno: „… obznaniti svim narodima” znači da otkrivanje Svjetlosti Hohma jeste za Jevreje. To je tako da bi Jevreji bili u mogućnosti da Hasadim izaberu po slobodnoj volji, a ne zbog toga što nemaju mogućnost da izaberu drugi put. Zato je u drugom ukazu napisano: „… da bi Jevreji bili spremni za taj dan da se osvete svojim neprijateljima”. To jeste, uprava koju sada ima Hohma je zarad toga da se pokaže da Jevreji radije biraju Hasadim nego Hohma. I to se naziva „da se osvete svojim neprijateljima”, jer njihovi neprijatelji hoće samo Hohma, dok Jevreji odbijaju Hohma.

Odavde postaje jasno zašto je Kralj pitao: „Ko je taj i gdje je taj, koji je imao smjelosti da uradi tako nešto?”. I zašto je Kralj to pitao, ako je Hamanu i sam rekao : „To srebro dato je tebi, a takođe i narod, da bi sa njima postupio onako kako tebi izgleda da je dobro”. (Otkrivanje Hohma bilo je sa namjerom da ljudi rade – onako kako tebi izgleda da je dobro, a to znači da je potrebno da tu postoji prostor za izbor. To se naziva „… a takođe i narod, da bi sa njima postupio onako kako tebi izgleda da je dobro”. Međutim, ukoliko ne bi bilo otkrivanja Svjetlosti Hohma ne bi postojalo mjesto za izbor, i tada kada oni biraju Hasadim izgledalo bi da je to zbog toga što oni nemaju izbor). To znači, da je sve ovo došlo zbog toga što je Kralj dao naredbu da je sada vrijeme da se otkrije Hohma.

Ovdje je namjera bila ta da lijeva linija služi desnoj. Time bi postalo očigledno  da je desna važnija od lijeve, i da zbog toga oni biraju desnu  Hasadim. I u tome je suština naziva „Megilat Ester” (svitak o Ester). Izgleda da postoji kontradikcija u vezi sa terminima u nazivu jer, Megila (svitak) znači Galui (otkriveno) svima, i Ester znači, da postoji Hastara (skriveno). Međutim, mi treba da tumačimo da se čitavo otkrivanje događa zarad toga da se izabere skriveno.

I sada možemo da razumijemo ono što su naši mudraci rekli: „Čovjek na Purim mora da pije sve dok ne dođe u stanje da više ne može da razlikuje prokletog Hamana od blagoslovenog Mordehaja”. Radi se o tome da su se dešavanja sa Mordehajem i Ester odvijala pre izgradnje Drugog Hrama. Izgradnja Hrama označava širenje Hohma, a Malhut se naziva Hram. Ovo je značenje za – Mordehaj šalje Ester da ona ode Kralju da moli za svoj narod. I, ona odgovara: „Sve Kraljeve sluge znaju … da svako ko je … nepozvan potpada pod zakon smrti … I ja nisam bila pozvana da dođem Kralju  već trideset dana”. 

Ovo znači da je kvalitet GAR de Hohma zabranjeno širiti dolje. I onaj koji širi kvalitet GAR (što su tri Sefirot, od kojih se svaka sastoji od deset, što je ukupno trideset), osuđuje se na smrt, jer lijeva linija uzrokuje odvajanja od Života Živih, i to je tako „… izuzev za onoga kome Kralj dȃ zlatni skiptar tako da može da ostane živ”. Zlato (Zahav) označava kvalitet Hohma i GAR.

Znači da jedino buđenjem od Gore čovjek može da ostane živ, to jeste da prione (Dvekut) uz Stvoritelja, što se naziva život, ali ne i buđenjem od strane nižeg. I, iako je Ester Malhut i potrebna joj je Hohma, to je moguće jedino buđenjem od strane Višeg. Međutim, ukoliko ona proširi Hohma, ona u potpunosti gubi sopstveni kvalitet. I u odnosu na to Mordehaj joj odgovara: „Olakšanje i spasenje doći će Jevrejima sa drugog mjesta”. Jer ukoliko oni potpuno ukinu lijevu liniju tako da Jevrejima ostane samo desna linija, što je Hasadim, tada „ti i dom oca tvoga bićete uništeni”. Jer u stanju: „Otac uspostavlja ćerku”, ona mora da ima Hohma unutar sebe.

Međutim, neophodno je da bude više hrane nego pića. No, ukoliko Jevreji ne dobiju savjet oni će morati da ukinu lijevu liniju, i time će njen cjelokupan kvalitet biti poništen. I, Ester je o tome rekla: „Ako moram da stradam, stradaću”. Drugim riječima, ako odem, ja gubim zbog toga što ću se odvojiti, jer buđenje nižih uzrokuje odvajanje od Života Živih. A, ukoliko ne odem, tada će „olakšanje i spasenje doći Jevrejima sa drugog mjesta”, to jeste na drugi način, kada oni u potpunosti ukinu lijevu liniju, kao što joj je Mordehaj rekao.

Zato je ona prihvatila put Mordehaja time što je Hamana pozvala na gozbu, to jeste, ona je lijevu liniju proširila onako kao što joj je Mordehaj rekao. A, zatim je lijevu liniju uključila u desnu i na taj način je bilo moguće da se Svjetlost otkrije dolje i da se istovremeno ostane u stanju Dvekut uz Stvoritelja. I, u tome je tajna „Megilat Ester”, to jeste, iako je Svjetlost Hohma otkrivena, ona i dalje bira kvalitet skrivenost koja tamo postoji (jer Ester znači Hester, skrivenost, isto kao Hastara).

A, rečeno „… da više ne može da razlikuje …” , objašnjeno je u Učenju o deset Sefirot, (deo 15, Or Pnimi, stav 217). Jer iako Hohma iluminira, nju nije moguće primiti bez Svjetlosti Hasadim, jer bi to uzrokovalo odvajanje. Međutim, desilo se čudo, jer su oni svojim postom i vapajima proširili Svjetlost Hasadim, i tako su mogli da prime Svjetlost Hohma.

Međutim, to nije moguće sve do Gmar Tikun. I budući da ovo razabiranje pripada razabiranju kraja ispravke, u vrijeme kada će sve biti ispravljeno, tada je kao što je napisano u Zoharu: „Predodređeno je da anđeo smrti (SAM) postane sveti anđeo”. Slijedi da tada neće biti razlike između Hamana i Mordehaja, jer će i Haman takođe biti ispravljen. I, ovo je značenje za: „Čovjek na Purim mora da pije sve dok ne dođe u stanje da više ne može da razlikuje prokletog Hamana od blagoslovenog Mordehaja”. 

I rečeno: „tu dvojicu su objesili” (Bigtan i Tereš), ukazuje na to da su bili obješeni o drvo, to jeste oni su razumjeli da je to isti grijeh kao grijeh – Drvo znanja, jer je i tamo kaljanje bilo u GAR. A rečeno: „sjedio na Kraljevoj kapiji”, što se odnosi na Mordehaja, ukazuje na VAK, budući da se sjedenje naziva  VAK, a stajanje se naziva GAR.

Link - An Article for Purim

 

Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.