уторак, 28. новембар 2023.

ŠTO TO ZNAČI DA ONAJ KO MOLI TREBA ISPRAVNO DA OBJASNI SVOJE REČI


Što to znači da onaj ko moli treba ispravno da objasni svoje reči?

Članak broj 8, 1988. godina
Baruh Šalom Ha-Levi Ašlag (Rabaš) 

Zohar, VaYišlah (I, Jakov je poslao), stav 70 donosi dokaze za to da onaj koji moli treba ispravno da objasni svoje reči. Dokazi su dati kroz ono što je napisano o Jakovu, koji je rekao: „Izbavi me, molim Tebe”. Napisano je: „‘Molim Tebe, izbavi me iz ruke moga brata, iz ruke Isava, jer se bojim njega, da on može da dođe i udari na mene i majke i decu'. To ukazuje da onaj koji moli, svoje reči treba da objasni ispravno. Jakov je rekao: 'Izbavi me, molim Tebe'. Izgleda da je to trebalo da bude dovoljno, jer sem izbavljenja njemu nije potrebno ništa više. Ipak, Jakov je rekao Stvoritelju: 'Da li Ti treba da kažeš da si me već izbavio od Labana?' Zato je i objasnio: 'iz ruke moga brata'. I ako Ti kažeš da se i drugi srodnici takođe nazivaju braća, kao što je Laban rekao Jakovu: 'Zar badava da mi služiš zbog toga što si mi brat?' zbog toga je Jakov objasnio: 'iz ruke Isava'. Zašto? To je zbog toga što mi moramo ispravno da objasnimo (ono u vezi sa čim molimo). I ukoliko kažete: 'Zašto mi je potrebno izbavljenje?' To je zbog toga što se bojim da bi on mogao da dođe i udari na mene. Sve je to zbog toga da bi se sve objasnilo, i da ne ostane nejasno”. 

Ovo je veoma teško razumeti. Kada osoba moli Stvoritelja, koji zna misli čoveka, da li ona tada treba ispravno da objasni svoje reči, jer On možda, Bože zabrani, neće znati šta je njoj potrebno? Treba da tumačimo da to što osoba treba ispravno da objasni svoje reči nije zbog Stvoritelja nego zbog čoveka. To jeste, osoba sama treba da zna šta joj je potrebno i da svaki nedostatak ispita zasebno. Osoba ne bi trebalo da kaže da ona generalno nije u redu i da bi želela da joj Stvoritelj pomogne. Razlog je: „Nema Svetlosti bez Kli, nema ispunjenja bez nedostatka”. Otuda, na čoveku je da sam uredi sve detalje onoga što mu je potrebno. To jeste, izbavljenje od Labana nije poput izbavljenja od Isava i tako dalje. 

To možemo da razumemo iz reči Baal HaSulama koji je tumačio ono što je napisano o Labanu i Jakovu: „Laban odgovori Jakovu: 'Ove kćeri su moje kćeri, i ova deca su moja deca, i ova stada su moja stada, i sve što vidiš je moje’”. I, napisano je da je Isav, kada je govorio Jakovu, rekao suprotno: „I on (Isav) reče: 'Šta ti kaniš sa svom tom družinom koju sam sreo?' I on (Jakov) odgovori: 'Da nađem milost u očima mog gospodara'. A, Isav reče: 'Imam dosta, brate moj; neka tvoje ostane tvoje'. I Jakov reče: 'Onda primi dar iz moje ruke'”(Postanje 33:8,9,10). 

A Baal HaSulam je o ovome rekao da se zla inklinacija ponekad odeva u odeću Labana, koji je pravednik i hoda u belim haljinama. A, ponekad se odeva u odeću Isava, koji govori da je čovek već uradio sve u potpunosti, i da nema šta da doda, i time u čoveka uliva duh ponosa. Tako zla inklinacija pojedincu pre akcije kaže: „Ti ne treba da se angažuješ u radu Lišma jer je to teško i to nije rad za tebe. Umesto toga,  sve što ti radiš sve je to za mene, i ti ne možeš ništa da usmeriš prema Stvoritelju”. Ovim argumentima, zla inklinacija može da spreči osobu da se u Tori i Micvot angažuje na putu istine. Ovo je na početku akcije, i to je značenje za ono što je Laban rekao: „Ove kćeri su moje kćeri”. 

Međutim, nakon što je akcija preduzeta,  dolazi Jakov i kaže: „Sada vidim da si ti u pravu, što znači da su sve moje misli bile jedino za tebe", što znači Lo Lišma. „I budući da je to tako, ja sada moram da molim Stvoritelja da mi dȃ da se pokajem i tako ću imati snagu da radim za Njega”. Tada zla inklinacija dolazi u odeći Isava, a Isav dolazi od reči Asija (akcija) i kaže: „Ti si zaista sve uradio zarad Stvoritelja i ti si veliki pravednik, i nisi poput svojih prijatelja”. A, tada Jakov kaže: „Onda uzmi dar iz moje ruke", to jeste on kaže: „Ja imam sve”, što znači da je sav rad koji sam do sada izvršio bio za tebe. Ali, na to Isav kaže: „Neka ono što je tvoje ostane tvoje”, što znači - ti nisi radio za mene. 

U skladu sa tim, treba da razumemo zašto je nama potrebno da tumačimo: „Kada pojedinac moli, on treba ispravno da objasni svoje reči”. To znači da on treba da skrutinizuje redosled svog rada da bi jasno znao za šta treba da moli, budući da on ponekad moli za ono što je suprotno od onoga šta je njemu potrebno. Molitvom se otkriva nedostatak (Hisaron) koji postoji u osobi, a nedostatak se naziva Kli, i nema Svetlosti bez Kli. Zbog toga osoba treba da moli  za to da ima Kli koju će Stvoritelj da ispuni. Ukoliko ne postoji Kli, nije moguće da se kaže to da će Stvoritelj ispuniti taj nedostatak. 

To je poput molitve koju govorimo na Roš Hodeš (prvi dan svakog lunarnog meseca): „Neka Gospod podari našem srcu želje za dobrim”. „Želje” su Kelim. Kada postoje Kelim, Stvoritelj tada može da ispuni te Kelim. Treba da razumemo ono što govorimo u ovoj molitvi za blagoslov na Roš Hodeš: „Neka Gospod podari našem srcu želje za dobrim”. Na šta ukazuje to što dodajemo „za dobrim”? Hoće li neko zaista da traži zlo? 

Ovo možemo da razumemo iz reči Zohara: „Onaj koji moli treba ispravno da objasni svoje reči”, kao što je napisano: „Izbavi me iz ruke moga brata”. I, budući da se i Laban naziva „moj brat”, kao što je napisano da je Laban rekao Jakovu: „… zato što si mi brat”, Jakov je pojasnio i dodao: „Iz ruke Isava”. 

U skladu sa onim što je Baal HaSulam objasnio, zla inklinacija se jednom naziva Laban, a drugi put se naziva Isav. Razlika između ovih imena odnosi se na „pre akcije” i „nakon akcije”. „Pre akcije”, naziva se Laban. „Nakon akcije”, naziva se Isav. 

I, treba da tumačimo da to kada neko moli Stvoritelja da mu pomogne jer hoće da uradi neko dobro delo, ali oseća da nema snagu da nadiđe, on tada ne sme da moli Stvoritelja da ga izbavi „iz ruku Isava”, zbog toga što on tada misli o tome da sve što radi nije zarad Stvoritelja i da je njegovo delo bezvredno. Ali, on treba da moli Stvoritelja da ga izbavi od reči Isava, to jeste od zle inklinacije, koja se razmatra za svojstvo Isav, što je tada kada mu Isav kaže: „Tvoja dela su zaista dostojna i visoko cenjena Gore, i tvoja namera nije da radiš za mene”.

Ali, ukoliko pojedinac hoće da mu Stvoritelj pomogne da on oseti to da sve što radi nije zarad Stvoritelja i da vidi istinu  da je njegov rad bezvredan, tada ukoliko bi mu Stvoritelj pomogao da oseti da je njegov rad bezvredan, šta bi dobio time ukoliko bi i dobio takvu pomoć od Stvoritelja? On sigurno ne  bi uspeo da uradi išta dobro, jer osoba ne može da radi za nešto što je osuđeno da ne uspe. Umesto toga, mora da vidi neku korist od rada. 

I, zbog toga Zohar kaže: „Onaj koji moli treba ispravno da objasni svoje reči”. To je zbog toga što pojedinac mora da zna šta mu nedostaje da bi mogao da izvršava Toru i Micvot. Tako molitva pojedinca u ovom slučaju treba da bude: „Izbavi me, molim Tebe, iz ruke Labana”, to znači od onoga što mu je Laban stavio do znanja: „Sve što vidiš je moje”. To jeste, Laban tvrdi da je sve što je on radio bilo jedino za Labana, to jeste za zlu inklinaciju, te je njegov rad bezvredan. 

I, u to vreme pojedinac moli Stvoritelja da mu Stvoritelj dȃ osećaj za to da On uživa u svemu što pojedinac radi, i da mu to i pokaže, jer je u duhovnom svaka sitnica veoma važna, a mi nismo u stanju da cenimo veličinu ove važnosti. I, tada će pojedinac imati snagu da radi, jer sada on ima svrhu zbog koje radi, a to je da će svojim radom načiniti nešto veliko za čitav svet. To je kao što su naši mudraci rekli (Kidušin, 40): „Rabi Elazar, sin Rabi Šimona, kaže: ‘Budući da se svetu sudi prema njegovoj većini, i pojedincu se takođe sudi prema njegovoj većini, i ukoliko on izvrši jednu Micva, on je blagosloven, jer je sudio sebe i čitav svet na skali zasluge’”. 

Ako pojedinac ima taj osećaj, on će sigurno dobiti snagu za rad. Ali, da je tada tražio: „Izbavi me iz ruke Isava”, to bi bilo na njegovu štetu. I, budući da nema Svetlosti bez Kli, kada pojedinac moli, on treba „ispravno da objasni svoje reči”. Šta znači „ispravno”? To znači da je njegova molitva vredna toga da bude prihvaćena, što znači da će biti prihvaćena ukoliko je to za njegovo dobro, a ne za njegovu štetu. 

Međutim, nakon akcije, pojedinac treba da se prebaci na levu liniju. To jeste, treba da ispita i vidi da li je njegov rad zaista u potpunoj celovitosti, i da proveri da li ima još nešto da ispravi, sve zbog toga da uz pomoć Tore i Micvot, koje izvršava, postigne Dvekut sa Stvoriteljem. U to vreme zla inklinacija odeva odeću Isava, i kaže mu: „Ti nemaš manu na koju bi iko mogao da ukaže, jer sve što ti radiš jeste jedino za Stvoritelja”. To se naziva Isav, od reči Asia (akcija). To jeste, tvoj rad se naziva „celoviti rad”, i nema šta da mu se doda. I, u to vreme pojedinac treba da moli: „Izbavi me iz ruke moga brata Isava, jer želim da imam snagu da ispitam i da stvarno vidim šta treba da ispravim”. 

I, ukoliko nakon akcije pojedinac moli: „Izbavi me iz ruke Labana”, koji je rekao da sve što on radi nije zarad Stvoritelja već zarad njega samog, a što je uprava zle inklinacije, i ukoliko bi mu Stvoritelj tada odobrio njegovu molitvu, on bi tada pao pod upravu Isava. To znači da bi on tada pao pod upravu onoga što mu Isav govori a to je da on sve radi zarad Stvoritelja. I, tada bi on zauvek ostao sa svojim manama, jer Isav tvrdi da on nema šta da ispravi i da on sve radi zarad Stvoritelja. I, time on nikada ne bi bio u mogućnosti da vidi istinu. 

Zbog toga Zohar kaže da pojedinac treba ispravno da objasni svoje reči. To jeste, treba da dobije ispravnu Kli gde može da dođe prava pomoć, budući da „Nema Svetlosti bez Kli”. Time ćemo razumeti ono o čemu smo pitali: "Šta to znači kada kažemo: Neka Gospod podari našem srcu želje za dobrim?” Zar će osoba da traži od Stvoritelja nešto što je loše? Pre će biti da je to, kao što je prethodno objašnjeno, da svaka molitva treba da bude za tamo gde i treba da bude. 

Link - What Does It Mean that One Who Prays Should Explain His Words Properly?


Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.