субота, 17. децембар 2022.

Rabaš - PISMO BROJ 16


PISMO BROJ 16

21. decembar 1955. godine
Baruh Šalom Ha-Levi Ašlag (Rabaš)  

Neka se list nošen vetrom isceli i neka kažu da sam predstavnik njihovog Tvorca, onaj koji leti među letačima, Velika Tamariska, kojem Viši pomaže, naš slavljeni učitelj Rav… 

Primio sam tvoje pismo i neka Svoritelj iluminira da je naš put pravi put i mi ćemo napregnuti naše sećanje za Dan sećanja. Tada će nam biti dodeljena svetlost sećanja, koja je dobra za čišćenje materijalnog vazduha, i mi ćemo disati vazduh svetosti, što je istina i večan život. 

Želeo bih da na ono što si napisao dodam sledeće: „Siguran sam da i kada sretnem najvećeg agnostika…”.

Znamo da postoji običaj, koji važi za čitav svet, da nije dobro da visoko stručni profesionalci budu među nisko stučnim radnicima i uče iz njihovih akcija. Na primer, kada je obućar među nekvalifikovanim obućarima, oni će uticati da on počne da misli da nije vredno praviti dobru cipelu, već da se to radi kako god da ispadne, a ne vredi praviti dobru i lepu cipelu. 

Ili krojač, ukoliko je vešt, kada se nađe među neveštim krojačima, oni će uticati na njega da misli da nije vredno da se trudi da napravi odeću koja je lepa, uredna i po meri mušterije. Otuda, on treba da bude obazriv u kontaktu sa njima. 

Ali, kada je građevinski radnik među krojačima, on od njih ne može da usvoji bilo šta loše, jer između njih ne postoji nikava povezanost. Međutim, u okviru iste profesije svako treba da pazi da bude u kontaktu jedino sa ljudima čistog srca. 

U skladu sa prethodno rečenim, sa svakim koga razmatraš za slugu Stvoritelju treba da budeš na oprezu i da vidiš da li je on vešt profesionalac, to jeste da li on hoće da njegov rad bude čist i sa namerom za Njegovo Ime. U najmanju ruku, čovek treba da zna da on sam nije dobar radnik i da treba da traži savet za svoju dušu da bi postao vešt radnik, a ne običan radnik koji je usmeren jedino na nagradu. 

Ali, dobar, vešt radnik je onaj koji ne obraća pažnju na nagradu, već uživa u svom radu. Ako, na primer, vešt krojač zna da odeća odgovara mušteriji u svakom pogledu, to mu daje veće duhovno zadovoljstvo nego novac koji prima.

Prema tome, kada su u pitanju ljudi koji nisu iz tvoje profesije, nije važno da li si ti među njima, jer ti se angažuješ u građevinarstvu, a oni u kožarstvu. Ali, što se tiče ljudi koji se angažuju u Tori, a da pri tome nisu pedantni u tome da odeća bude po meri vlasnika, oni imaju samo um koji je protiv Tore, suprotan gledištu Tore. I, tu moraš uvek da budeš oprezan… i da se od tih ljudi držiš na udaljenosti koja je kao domet strele. I to nije tako kada su u pitanju obični ljudi.


   Otuda, budući da nemaš kontakt sa ljudima Mizrahi, ti ne treba toliko pažljivo da motriš.

   Ali, od ljudi Agudat Izrael treba da se držiš podalje.

   A što se Hasida tiče, treba da imaš još veću budnost.

  A što se tiče ljudi koji su bili blizu mog oca (Baal HaSulam) treba da držis veoma budno oko.

Razlog za to je što je u svetu NekudimMeleh ha Daat, što je nivo Keter, koji je prvi Meleh (kralj), pao niže od svih Melahim (kraljeva) tokom razbijanja. Jer svako ko ima veći Aviut dok je najbolji, a to je kada ima Masah, kada izgubi Masah, on je najgori od svih. Zato i pada niže od svih Melahim. 

I, ove reči treba da tumačimo – kada oni idu putem Stvoritelja oni imaju dvostruku želju da prime, i korporalno i duhovno. Otuda, oni koji su bili blizu Baal HaSulamu, dok su učili, imali su Masah i Aviut (grubost). Ali, sada kada se ne podređuju i nemaju interes da imaju Masah, čitav njihov rad je u tome kako da postanu „naočiti Jevreji” ili „Rabiji” (veliki rabini).

Prema tome, ovo je Aviut bez Masah, i oni se prirodno odaju onome što i rade. A što se mene tiče, nemam poverenja u njih, i nema nikoga da ih spreči. Biću kratak jer ne želim da ih imam u svojim mislima, jer ti znaš pravilo: „Čovek je tamo gde su mu misli”.

Da bi jasnije razumeo ovu materiju, daću ti kratak primer: znano je da između svaka dva stepena postoji srednji sačinjen od oba razabiranja istovremeno.


Između nepokretnog i vegetativnog, postoji srednji koji se naziva „korali” (na hebrejskom reč go-ral, mali kamen).

 Između vegetativnog i pokretnog, postoji kamen polja, što je životinja koja je vezana za zemlju svojim pupkom i hrani se sa nje.

●  I, između pokretnog i govornog, postoji majmun.

Otuda postoji pitanje: Šta je srednja tačka između istine i laži? Šta je tačka koja je sačinjena od oba razabiranja zajedno? 

Pre nego što razjasnim, dodaću još jedno pravilo: znano je da je nemoguće opaziti mali objekat i da je lakše videti veliki objekat. Otuda, kada osoba počini nekoliko laži, ona ne može da vidi istinu – da ide putem laži. Umesto toga, ona kaže da ide putem istine. Ali, nema veće laži od ove. A razlog je taj što ona nema dovoljno laži da bi videla svoje istinsko stanje. 

Ali, kada osoba stekne mnogo laži, laži rastu u njoj do tog stepena da ih ona može videti ako želi. Otuda, sada kada može da vidi laži – da ide lažnim putem – ona vidi svoje istinsko stanje. Drugim rečima, ona vidi istinu u svojoj duši i kako da se okrene pravom putu. 

Sledi da ova tačka, što je tačka istine – da pojedinac sledi put laži – jeste srednja tačka između istine i laži. To je most koji povezuje istinu i laž. Ova tačka je isto tako i kraj laži i odavde počinje put istine.

Otuda, možemo da vidmo to da zarad toga da budemo nagrađeni sa Lišma, mi prvo treba da pripremimo najveću Lo Lišma, i tada možemo da postignemo Lišma. I slično, Lo Lišma se naziva „laž”, a Lišma se naziva „istina”. 

Kada je malo laži, tada je i dobrih dela i Micvot malo, i pojedinac tada ima malu Lo Lišma, i tada on ne može da vidi istinu. Otuda, on u tom stanju kaže da ide dobrim i istinitim putem, znači radi zarad Lišma. 

Ali, kada se čitav dan i čitavu noć angažuje Lo Lišma u Tori, tada može da vidi istinu, jer akumuliranjem laži njegova laž se uvećava i on vidi da zaista ide putem laži.

I, tada osoba počinje da ispravlja svoje akcije. Drugim rečima, ona oseća da je sve što radi jedino Lo Lišma. Od ove tačke, ona prelazi na put istine, na Lišma. Jedino ovde, u ovoj tački, počinje pitanje „iz Lo Lišma čovek stiže do Lišma”. Ali, pre toga, osoba tvrdi da radi Lišma, i kako onda može da promeni svoje stanje i svoje načine?

Otuda, ako je osoba lenja u radu, ona ne može da vidi istinu da je uronjena u laž. Ali, umnožavanjem Tore i Micvot zarad davanja zadovoljenja svome Tvorcu, ona može da vidi istinu: da ide putem laži, koji se naziva Lo Lišma. I, to je srednja tačka između istine i laži. Otuda, moramo da budemo jaki i da imamo pouzdanje na našem putu, da bi svaki dan bio poput novog za nas, budući da nam treba da uvek obnavljamo naše temelje, i tada ćemo koračati napred.

Tvoj prijatelj, Baruh Šalom HaLevi Ašlag
Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.